Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò DLLs

DLL File NameDLL DeveloperDLL DescriptionProductDLL Tags
install.res.1049.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft® Visual Studio® 2010 DLL ðåñóðñîâ îáåðòêè UI  Program Files, Common Files, microsoft shared, VSTO 
msdeploy.resources.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Ðàñøèðåíèÿ âåá-ïëàòôîðìû Ìàéêðîñîôò   Program Files, IIS, Microsoft Web Deploy V3, ru 
msointlimm.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Ïðîäóêò Microsoft Office Êîìïîíåíò Microsoft Office  Program Files, WindowsApps 
msointl30_winrt.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft Office 2016 Ìíîãîÿçûêîâûå ðåñóðñû Office  Program Files, WindowsApps 
officeHubIntl.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft Office 2016 Office Hub Intl  Program Files, WindowsApps 
onintlim.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft OneNote Ìíîãîÿçûêîâûå ðåñóðñû Microsoft OneNote  Program Files, WindowsApps 
omsautintlimm.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft Office Ðåñóðñ ìîäóëÿ ïîèñêà ðåøåíèé Microsoft Office  Program Files, WindowsApps 
hxcommintl.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft Office 2016 Ñîîáùåñòâî Microsoft Outlook  Program Files, WindowsApps 
xlsrvintl.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft Office 2016 Êîìïîíåíò Microsoft Office 2016  Program Files, WindowsApps 
conmanui.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft® Visual Studio® 2013 Ëîêàëèçóåìûå ðåñóðñû äèñïåò÷åðà ïîäêëþ÷åíèé VSD  Program Files (x86), Common Files, Microsoft Shared, Phone Tools, CoreCon, 12.0, Bin 
CLScnDt2.dll ????  ???? CLScnDt2 CLScnDt2  Program Files (x86), CyberLink, PowerDVD17, MediaEspresso, subsys 
System.Json.Resources.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft® Silverlight .NET Framework  Program Files (x86), Microsoft SDKs, Silverlight, v5.0, Libraries, Client 
mscorrc.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft® Silverlight Ðåñóðñè ñåðåäîâèùà âèêîíàííÿ Microsoft .NET  Program Files (x86), Microsoft Silverlight, 5.1.20513.0, ru 
mscorrc.debug.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft® Silverlight Ðåñóðñû Microsoft .NET Runtime  Program Files (x86), Microsoft Silverlight, 5.1.20513.0 
alinkui.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft® .NET Framework Ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ è ïðåäóïðåæäåíèÿ êîìïîíîâùèêà ñáîðîê  Program Files (x86), MSBuild, 12.0, Bin, 1049 
cscui.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft® .NET Framework Ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ/ïðåäóïðåæäåíèÿ êîìïèëÿòîðà Visual C#®  Program Files (x86), MSBuild, 12.0, Bin, 1049 
FileTrackerUI.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft® Build Tools® 2013 FileTrackerUI  Program Files (x86), MSBuild, 12.0, Bin, 1049 
TrackerUI.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft® Build Tools® 2013 TrackerUI  Program Files (x86), MSBuild, 12.0, Bin, 1049 
vbc7ui.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft® .NET Framework Ðåñóðñû êîìïèëÿòîðà Visual Basic  Program Files (x86), MSBuild, 12.0, Bin, 1049 
MSBuild.resources.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft® Build Tools® 2013 MSBuild.exe  Program Files (x86), MSBuild, 12.0, Bin, amd64, ru, Windows, Microsoft.NET, assembly, GAC_MSIL 
Mscorrc.dll Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò  Microsoft® Silverlight Ðåñóðñû Microsoft .NET Runtime  Program Files (x86), Reference Assemblies, Microsoft, Framework, Silverlight, v5.0 
MASetupCaller.dll (?)????  MASetupWizard Module (?)???? ContentSAFER ?? ???   
MACXMLProto.dll (?) ????  ????? ???? ????? ????? ???? ?????  Windows 
MaJGUILib.dll (?) ????  MaJGUILib ?? ?? ????? MaJGUILib DLL  Windows 
MaDRM.dll (?)????  MaDRM ?? ?? ????? with PKI MaDRM DLL  Windows 
MaXMLProto.dll (?) ????  XML ?? ???? ????? MaXMLProto DLL  Windows 

Copyright © "DLL.Website" 2018