XAMARIN.FACEBOOK.DLL

Available versions of xamarin.facebook.dll

Dll file nameComponentSize (Bytes)Size (KB)VersionTags
xamarin.facebook.dll 1802240 1.71 MB 1.0.0.0 Sources relintech Relintech apps TranslateForMessenger packages Xamarin.Facebook.4.0.1.1 lib MonoAndroid40 
xamarin.facebook.dll 28424704 27.1 MB 4.0.1.1 Sources relintech Relintech apps TranslateForMessenger packages Xamarin.Facebook.4.0.1.1 lib Xamarin.iOS10 
xamarin.facebook.dll 1802240 1.71 MB 1.0.0.0 Sources relintech Relintech apps TranslateForMessenger packages Xamarin.Facebook.4.0.1.4 lib MonoAndroid40 

Files similar to xamarin.facebook.dll

XA2AudioOutput.dll - DivX Binary File
xapauthenticodesip.dll - 5.1.20513.0
XAMLProfilerDataModel.dll - XAMLProfilerDataModel.dll
XamlServices.dll - XamlServices.dll
XamlServicesWP.dll - XamlServicesWP.dll
XamlBuildTask.dll - XamlBuildTask.dll
Xamarin.Web.Installer.Windows.dll - Xamarin Unified Installer
Xamarin.AndroidTools.dll
Xamarin.Android.Support.v4.dll
Xamarin.Facebook.dll
Xamarin.Forms.Core.dll - Xamarin.Forms.Core

Copyright © "DLL.Website" 2018